ترفند های شرکت در مزایده (پارت دوم)

در ترفند های شرکت در حراجی ( پارت اول) در مورد موجودی بید کافی و تاثیر آن بر برنده شدن در حراجی، ثبت نکردن پیشنهاد به طور متوالی، و پیشنهاد ندادن در یک ثانیه آخر صحبت کردیم. این سه مورد اصلی ترین دلیل ها برای برنده شدن کاربری در حراجی های کالاکشن است.